Gebruiksvoorwaarden en disclaimer

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de website Vastgoed & meer ('de Website') en van de informatie, adviezen en hulpmiddelen die de Website omvat ('de Inhoud'). Door in te schrijven op de Website gaat u ('de Gebruiker') akkoord met deze algemene voorwaarden.

De Website en de Inhoud worden beheerd door:

Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven ('de Uitgever')
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
customer.services@indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878

1. Gebruiksrecht

Door het nemen van een abonnement op de Website verleent de Uitgever de Gebruiker het recht:

 • de Inhoud op het beeldscherm te raadplegen en te gebruiken;
 • bepaalde delen van de Inhoud te printen;
 • bepaalde delen van de Inhoud in elektronische vorm of als geprinte versie te bewaren voor eigen bedrijfs- of beroepsactiviteiten.

2. Beperkingen in gebruik

De Gebruiker mag niet:

 • de Website en de Inhoud zodanig gebruiken dat dit een inbreuk vormt op het auteursrecht en de overige wetgeving inzake intellectuele eigendom;
 • een veelvoud van afdrukken of kopies maken van de Inhoud om die te verstrekken aan derden;
 • de Website en de Inhoud ervan doorverkopen aan derden of er anderszins commercieel gebruik van maken;
 • de Inhoud downloaden, opslaan, vermenigvuldigen, overdragen, exploiteren, verspreiden en gebruiken voor commerciële en andere doeleinden dan toegestaan in punt 1.

3. Toegang tot de Website en de Inhoud

 • Alleen als betalende abonnee heeft u het recht om gebruik te maken van de Website en de Inhoud.
 • U moet erop toezien dat uitsluitend geregistreerde abonnees toegang hebben tot de Website en de Inhoud.
 • Uw gebruikersnaam en uw wachtwoord zijn strikt persoonlijk. U mag die dan ook niet ter beschikking stellen aan derden. Als de Uitgever vermoedt dat uw gebruikersnaam en uw wachtwoord gebruikt worden door iemand anders dan uzelf, dan kan uw gebruiksrecht worden beëindigd.
 • Uw gebruiksrecht kan ook worden beëindigd door de Uitgever als, op basis van gegronde vermoedens, blijkt dat u inbreuk pleegt op de algemene voorwaarden.

4. Het leggen van linken

Als u een link wilt leggen naar de Website of naar de Inhoud, geldt het volgende.

Een website of dienst die linkt naar deze Website:

 • mag het logo van website Vastgoed & meer gebruiken. Neem contact op met onze webmaster via e-mail (webmaster@indicator.com) als u vragen heeft of als u meer informatie wenst over het creëren van een link naar deze website;
 • mag het logo op geen enkele wijze vervormen, aanpassen of van grootte veranderen;
 • mag op geen enkele manier de schijn opwekken dat, bijvoorbeeld door het overnemen van een logo, Indicator-Larcier deze website of dienst aanbeveelt;
 • mag op geen enkele manier de relatie met Indicator-Larcier onjuist voorstellen of onjuiste informatie verspreiden over Indicator-Larcier;
 • mag geen website of dienst zijn die inbreuk pleegt op de intellectuele rechten of andere rechten van welke (rechts)persoon dan ook of die niet voldoet aan de gangbare wetten en regelgeving;
 • mag geen website zijn die inhoudelijk als beledigend en/of aanstootgevend geïnterpreteerd kan worden.

Indicator-Larcier behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor te eisen dat elke link die inbreuk pleegt op de bovenstaande voorwaarden onmiddellijk verwijderd wordt en verder om welke actie dan ook te ondernemen, inclusief gerechtelijke stappen, die zij noodzakelijk acht.

Een link naar een andere website vanaf Vastgoed & meer:

 • Het is mogelijk dat de Website of de Inhoud ervan een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de Gebruiker. Deze link is puur informatief en de Uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan gemaakt zou kunnen worden.

5. Inhoud en Disclaimer

 • Zowel de Website als de Inhoud ervan kunnen worden aangepast zonder voorafgaande inkennisstelling. Nieuwe Inhoud kan toegevoegd worden en bestaande Inhoud kan geactualiseerd, aangepast en/of verwijderd worden zonder voorafgaande inkennisstelling.
 • De Website en de Inhoud ervan moet gebruikt worden als referentie en leidraad. De Inhoud kan in geen geval beschouwd worden als vervanging van professioneel advies of van een professionele beoordeling of van juridisch advies of enige andere vorm van advies in specifieke omstandigheden.
 • Alle mogelijke inspanningen worden gedaan om de Website en de Inhoud ervan up-to-date te houden, maar de Gebruiker wordt niettemin aangeraden om een onafhankelijke controle uit te oefenen of advies in te winnen voordat hij vertrouwt op welke aard van informatie dan ook in omstandigheden waarin de Gebruiker een verlies of schade kan lijden.

6. Aansprakelijkheid van de Uitgever en vrijwaring

 • Voor de verstrekte informatie baseren de auteurs en de redactie van Indicator-Larcier zich op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyses. De Uitgever, noch de (hoofd)redacteur, noch de auteur kan echter aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid, de betrouwbaarheid en de volledigheid van de Website en de Inhoud ervan. Voor de Inhoud met een actualiteitsgehalte moet de Gebruiker rekening houden met de publicatiedatum.
 • De Uitgever, de auteurs, de redactie of andere werknemers van de Uitgever kunnen door de Gebruiker of derden niet aansprakelijk gesteld worden voor enig(e) direct(e), indirect(e) of incidente(e)l(e) verlies, schade, kosten, uitgaven, winstderving, gemiste besparingen of voor welke schade dan ook, veroorzaakt door nalatigheid of door vergissingen in het verschaffen, interpreteren, melden en verspreiden van Inhoud op deze Website.
 • De Uitgever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor storingen, onderbrekingen of fouten door welke oorzaak ook in het elektronisch ter beschikking stellen van de Website en de Inhoud ervan. De Uitgever zal alle mogelijke inspanningen doen om de continuïteit bij het ter beschikking stellen van de Website en de Inhoud ervan te verzekeren en om problemen zo snel mogelijk op te lossen. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

7. Intellectueel eigendomsrecht

 • Alle auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom (zowel in elektronische als in geprinte versie) behoren toe aan de Uitgever. De Gebruiker verwerft geen eigendomsrecht op de Website en/of op de Inhoud ervan en mag door het gebruik ervan, tenzij zoals uitdrukkelijk vermeld in deze voorwaarden, geen inbreuk plegen op het auteursrecht en op de overige wetgeving inzake intellectuele eigendom.
 • Het is verboden om als Gebruiker de vermelde gegevens met betrekking tot auteursrechten en copyright en/of logo's, titels of welke andere identificatiegegevens dan ook, zowel op elektronische als geprinte wijze gebruikte Inhoud van de Website, te wijzigen of te verwijderen.

8. Duur, prijs en facturering

 • Het gebruiksrecht op de Website ontstaat bij het ontvangen van de bevestiging van uw abonnement.
 • Na ontvangst van de factuur moet het verschuldigde bedrag binnen een periode van 14 dagen betaald worden.
 • Uw gebruiksrecht kan opgeschort of beëindigd worden zonder nadere ingebrekestelling als het abonnementsgeld 14 dagen na de vervaldag niet betaald is.
 • De Uitgever biedt u een 'Niet-tevreden-geld-terug'-garantie. U kunt uw abonnement op elk moment opzeggen per post, via e-mail of telefonisch. Het resterende abonnementsgeld betaalt de Uitgever zonder discussie terug.

9. Privacy & Cookies, Algemeen beleid inzake gegevensverwerking

Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u hier.

Ons algemeen beleid inzake gegevensverwerking vindt u hier.

10. Overdracht

Het is de Gebruiker niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitgever zijn rechten en/of verplichtingen aan derden over te dragen.

11. Toepasselijk recht en geschillen

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Uitgever.

12. Wijzigingen algemene voorwaarden

De Uitgever behoudt zich het recht voor om op elk moment deze algemene voorwaarden te wijzigen.