< Terug

Thema: Uitvoering van de werken

Clausule meerwerken

Clausule meerwerken

Discussie over meerwerken

Geeft u op basis van een prijsofferte opdracht aan een aannemer om werken uit te voeren, dan ontstaan er achteraf nogal eens discussies over de eindafrekening, omdat die duurder uitvalt dan in de prijsofferte voorzien.

Soms worden er immers werken aangerekend die zogezegd buiten de initiële opdracht vielen en waar volgens de aannemer dus extra voor betaald moet worden.

In principe kan een aannemer niet zonder meer extra werken in rekening brengen.

Bij een aanneming met vaste prijs (forfait) wordt de vergoeding vooraf, met name voor de uitvoering van de werken, in haar totaliteit en onveranderlijk vastgelegd.

Deze vaste prijs omvat alles wat voor de uitvoering van de werken, conform de regels van de kunst, vereist is. De aannemer is dus verplicht om vooraf alle normaal voorzienbare onderdelen van de werken in te schatten en te begroten. Ze zullen derhalve achteraf niet onder het mom van meerwerken aangerekend kunnen worden.

Het bovenstaande heeft voor gevolg dat de aannemer alleen op een vergoeding voor zogenaamde meerwerken aanspraak kan maken wanneer:

  • deze berusten op volstrekt onvoorzienbare en onvermijdbare omstandigheden

In principe mag de aannemer de werken in rekening brengen die bij het opmaken van het bestek niet te voorzien waren, maar die wel nodig zijn om verder te kunnen.

Let op! Het moet dan wel gaan om problemen die echt niet te voorzien waren. Dat leidt in de praktijk dus gegarandeerd tot discussies. “Iemand met uw ervaring had dat toch kunnen voorzien? U had mij maar op voorhand moeten verwittigen”.

  • de meerwerken door de bouwheer schriftelijk werden gevraagd en vooraf goedgekeurd.

Een mondelinge instemming van de bouwheer volstaat dus niet, net zomin als de stilzwijgende toestemming van de bouwheer die blijkt uit het feit dat de veranderings- of vergrotingswerken met zijn volledige kennis uitgevoerd werden.

Aansluitend bij het bovenstaande moet benadrukt worden dat de bewijslast nopens de instemming van de bouwheer met meerwerken, in afwijking van de vaste prijs, integraal op de schouders van de aannemer rust. Het komt m.a.w. niet aan de bouwheer toe om aan te tonen dat hij zijn instemming niet heeft verleend, maar wel aan de aannemer om een sluitend bewijs te bieden dat dit wél is gebeurd.

Bijkomende opdracht op papier?!

U doet er echter goed aan om daarover vooraf goede afspraken te maken, bv. door een clausule in te lassen in het aannemingscontract.

Alleen als u ‘op papier’ vraagt bijkomende werken uit te voeren en/of de aannemer u op papier liet bevestigen dat u hem achteraf gevraagd heeft om werken uit te voeren die buiten de aanvankelijke opdracht lagen, kan hij u iets extra aanrekenen. Staat er niets op papier, dan moet hij zich in principe aan de intiële (prijs)offerte houden.

Deze clausule is dan ook streng voor de aannemer die er zich toe verbonden heeft.

Bij werken in regie zijn er geen meerwerken

De aanneming in regie impliceert dat de aannemer geen risico loopt voor wat de prijs en de omvang van de werken betreft. Alle risico's inzake kosten van materialen en lonen, verschillen tussen bestekken, plans en werktekeningen zijn in dat geval voor rekening van de aanbesteder van het werk. De aannemer vervult dan zijn contractuele plicht door het werk met redelijke vakkennis en ijver uit te voeren, gebruikmakend van materialen aan evenwichtige en marktconforme tarieven. Meerwerken worden in dit scenario steeds vermoed aan de aannemer te zijn opgedragen.

 

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878